Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 19. 04. 2021 - 22:30

OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Zkoušky se budou konat v termínu od 25. do 31. srpna. Zákonní zástupci žáků, kterých se toto týká, obdrží během prázdnin doporučený dopis. Konkrétní jmenný rozpis bude k dispozici u zástupce ředitele na budově A (Masarykova ulice) od 23. srpna.

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,

rádi bychom vás pozvali na den otevřených dveří s názvem "Škola nanečisto", který se bude konat na budovách prvního stupně (ulice Boženy Němcové, ulice Fučíkova)

Naši školu představíme dětem a rodičům dne 16. června 2021 v 16. hod.

Podrobné informace dostanete na váš email uvedený v přihlášce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŘIJATI


PŘIJATI - MŠ.pdf

Návrat žáků druhého stupně

Vážení rodiče.

Po dlouhé době se vracíme ke standardní výuce i na druhém stupni.

Od pondělí nastupuje do školy celý druhý stupeň bez rotační výuky. Žáci se již standardně přezouvají.

Rozvrh bude v prvním týdnu mírně upraven (nebude odpolední vyučování). Všichni žáci se testují jednou týdně, a to vždy v pondělí nebo první den nástupu do školy.

Rozvrh na příští týden je již v Bakalářích.


S přáním hezkého víkendu,

Mgr. Tomáš Oravec

Seznam přijatých uchazečů do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022


X29RV

RXCIM

UZP2H

7AMZN

EFCFV

XZ32J

LUR2Z

88AYM

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


0L6TX

HIJZR

802VM

JR5BE

D9ZDJ

6MTDV

KR3Z5

7GHD2

2KEIS

ZHGX6

KUOHS

GGZXN

K917N

L34DX

796FW

RHYHE

4AEOV

XRDSH

UFLIQ

YRSTK

CI9JO

6S8QI

O9ZSO

V24LE

M1OO2

V3AG1

MBCH5

MXQW8

WM5V3

LF9Q4

S3ZLI

03PTM

DYXK9

X686N

EGG3A

IW2KI

TZMBM

09HCQ

5WQQ5

18RC5

KWA15

M5Q2C

Informace o změně výuky platné od 17. května


Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021

· V základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací.

· Žáci 2. stupně budou nadále vyučováni rotačně - do školy jdou 8. a 9. ročníky

Ve školních družinách a školních klubech

· Na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.

· Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:


· Dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy (v pondělí a ve čtvrtek, první vyučovací hodinu).

· U žáků 1. stupně jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

· Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (první vyučovací hodinu). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.


Vedení školy

Informace o změně výuky platné od 10. května


Přípravná třída

Přípravná třída se vrací na budovu C. V provozu také školní družina. Rozvrh dle Bakalářů.


1. stupeň

1. stupeň pokračuje v nastavené rotační výuce.

1. a 2. ročníky mají prezenční výuku (jsou ve škole) v týdnu od 10. do 14. května.

3. a 4. ročníky mají distanční výuku od 10. do 14. května.

Rozvrhy dle Bakalářů.


Pozor změna!

5. ročníky nastupují na rotační výuku (důvodem je návrat 2. stupně).

Do školy (prezenční forma studia) jde třída 5.B - třídní učitel Mgr. Andrej.


Třída 5.A nastupuje na distanční výuku. Rozvrhy dle Bakalářů.


2. stupeň

2. stupeň nastupuje na rotační výuku.

V týdnu od 10. do 14. května mají prezenční výuku třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B. Následující týden jsou doma na distanční výuce.


8. a 9. ročníky pokračují v distanční výuce dle platného rozvrhu. Do školy jdou v týdnu od 17. do 21. května.


Třídy zřizované podle §16 (třídní učitelky Mgr. Matoušová, Mgr. Matoušková) se učí v klasické prezenční (každodenní) formě.


Žáci se budou testovat sami pomocí testů SingClean.

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za trpělivost a vstřícnost v tomto týdnu, kdy jsme si vyzkoušeli situaci, se kterou nemáme nikdo zkušenosti a vše proběhlo hladce a bez zádrhelu. Věřte, že všechna opatření jsou komplikací i pro nás a my děláme vše pro to, abychom zajistili bezpečné prostředí a zároveň umožnili co nejvíce dětem se prezenčně vzdělávat.

Stejně jako vy doufáme, že brzy bude možné, aby do školy chodily všechny děti, bez podmínek a rotací.

Hezké dny a hodně zdraví.


Vedení školy

Vážení rodiče,

vzhledem k blížícímu se nástupu žáků 2. stupně do škol a v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR, MŠMT a MZdr. je nutné od data 19.4.2021 zavést rotační výuku i pro třídy 1. stupně. Konkrétně bylo rozhodnuto, že od 19. 4. 2021 se učí 1. - 4. třídy prvního stupeň rotačně (týká se to provozu na obou budovách prvního stupně, tj. budova B - Boženy Němcové a budova C - Unčín).

 • Prezenční výuka zůstává u 5. tříd, přípravné třídy a tříd zřízených dle §16 odst. 9 (5. třídy nadále zůstávají na budově A v Masarykově ulici, přípravná třída pokračuje společně s mateřskou školkou na budově D - Unčín, 28. října).

Pravidla rotační výuky:

 • V týdnu od 19.4 - 23.4.2021 (16. týden) jsou prezenčně ve škole 3.- 4. třídy (na obou budovách). Distanční výuku mají tento týden 1.- 2. třídy.

 • V týdnu od 26.4 - 30.4.2021 (17. týden) jsou prezenčně ve škole 1.- 2. třídy (na obou budovách). Distanční výuku mají tento týden 3.- 4. třídy.

 • Třída 4. A se na rotační výuku od 19. 4. 2021 vrací zpět na původní budovu B do ulice Boženy Němcové.

 • Zároveň jsou pro žáky prvního stupně připraveny v týdnu distanční výuky konzultace s třídním učitelem. Jde zejména o žáky s podpůrnými opatřeními, žáky ohrožené školním neúspěchem, případně sociálně kulturním znevýhodněním. O konzultacích informuje třídní učitel.

 • Střídání ročníků v prezenční a distanční výuce bude pokračovat dle pravidel Vlády ČR a MŠMT.

 • Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd. Informace naleznete v Bakalářích a na webových stránkách školy. Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách školy. Po celou dobu mají mít žáci nasazenou ochranu úst a dýchacích cest – stačí chirurgické roušky.Tato forma organizace může být měněna dle nařízení Vlády ČR a MŠMT, případně dle personálních a organizačních možností školy. O těchto změnách budete ihned informováni na webových stránkách školy a v Bakalářích.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - družina je určena vždy pro přítomné třídy v prezenční výuce. Žáci přípravného ročníku zůstávají v budově D.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PREZENČNÍ VÝUCE PROBÍHÁ V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK.

V době prezenční výuky není nárok na OČR. V distanční výuce však nárok na OČR rodiče mají. Netýká se rodičů pracujících ve složkách IZS.


Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

sledujte prosím stránky naší školy a Bakaláře. V médiích se objevují zkreslené informace. Řídíme se vždy podle oficiálních platných nařízení Vlády ČR, MŠMT a MZdr.


Od 12. 4. 2021 se učí prezenčně, bez rotace výuky všechny třídy 1. stupně, přípravná třída a třídy zřízené podle §16 odst. 9 naší školy. Jedinou organizační změnou je, že třída 4.A bude organizačně přesunuta a bude prezenčně vyučována na budově A (Masarykova ulice). Zároveň všichni předškoláci, včetně přípravné třídy, budou prezenčně vzděláváni na budově D (budova mateřské školy – Unčín).

Příchody pro školy:

7.40 - 7.45 (1. ročník)

7.45 - 7.50 (2.+3. ročník)

7.55 - 8.00 (4. ročník)

7.45 - 7.55 (5. ročník)

7.45 - 7.55 (třídy 2. stupně zřizované podle §16 odst. 9).


Rozvrh tříd na pondělí 12. dubna je pro všechny stejný:

 1. hodina - Třídnická hodina (testování)

 2. hodina - Třídnická hodina

 3. hodina - Český jazyk

 4. hodina - Matematika


Na další dny bude vytvořen rozvrh, který bude k dispozici v Bakalářích a na stránkách školy.


Tato forma organizace může být měněna dle nařízení Vlády ČR a MŠMT, případně dle personálních a organizačních možností školy. O těchto změnách budete ihned informováni na webových stránkách školy a v Bakalářích.


2. stupeň se vyučuje dál distančním způsobem jako doposud.

Výdej obědů do jídlonosičů 2. stupně je povolen v čase 12.30 - 13.30.


Testování žáků 1. stupně a tříd zřízených podle §16 odst. 9 od pondělí 12. 4. 2021


Jiné testy, než školní zatím nejsou přípustné!

Podle čl. I, písm. b) mimořádného opatření MZdr. č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 je přípustné testování dětí a žáků výlučně jen antigenními testy poskytnutými školou a provedených ve škole.

Případná změna testování bude umožněna pouze se změnou tohoto mimořádného opatření.Podmínkou pro přítomnost dítěte ve škole je negativní test. Testovat se bude od pondělí 12. 4. 2021, vždy 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Testování dětí proběhne po příchodu do školy v rámci 1. hodiny, začátek tesu v 8:00. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

V PŘÍPADĚ, ŽE TEST VYJDE BEZ VÝSLEDKU, MUSÍ SE OPAKOVAT.

Dohled při testování vykonává třídní učitel + asistent pedagoga.


V případě pozitivního testu je žák izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem v k tomu určené místnosti.


Testování žáků MŠ a přípravné třídy od 12. 4. 2021


Jiné testy, než zatím školní nejsou přípustné!


Podle čl. I, písm. b) mimořádného opatření MZdr. č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 je přípustné testování dětí a žáků výlučně jen antigenními testy poskytnutými školou a provedených ve škole.

Případná změna testování bude umožněna pouze se změnou tohoto mimořádného opatření.


Testovat se bude od pondělí 12. 4.2021, vždy 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Předškoláci z MŠ a děti z přípravné třídy budou testovány hned po příchodu do budovy za přítomnosti zákonných zástupců. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu. V případě pozitivního testu si zákonný zástupce dítě, žáka odvede. Provoz budovy D je od 06.00 do 16.00 hod.

V PŘÍPADĚ, ŽE TEST VYJDE BEZ VÝSLEDKU, MUSÍ SE OPAKOVAT.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je určena pouze pro 1. a 2. ročníky. Žáci přípravného ročníku zůstávají v budově D.

V případě, že žák dochází do školní družiny ráno, bude test proveden při příchodu. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu. V případě pozitivního testu si zákonný zástupce dítě, žáka odvede.


Pokyny ke stravování od 12. 4. 2021


Od 12.4.2021 žáci, pokud mají zájem o oběd, musí obědy přihlásit. Žáci 4.A budou evidováni na budově A v Masarykově ulici. V tomto případě zákonný zástupce musí kontaktovat vedoucí školní jídelny paní Kleinovou (mob.: 774 890 432) se žádostí o převedení stravování na budovu A.


Organizace výuky


Výuka bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. Informace naleznete v Bakalářích a na webových stránkách školy.

Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách školy.

Po celou dobu mají mít žáci nasazenou ochranu úst a dýchacích cest – stačí chirurgické roušky.

Upozornění: Platí povinnost nošení chirurgických roušek na veřejně přístupných místech, tj., i při cestě do školy a čekání na začátek vyučování před školou.

Roušku mohou žáci odložit pouze pokud budou jíst a pít.


Další informace


Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Omluvenky pište třídnímu učiteli přes školní systém Bakaláři a doplnění výuky si též domluví s třídním učitelem. Při této omluvené absenci nemá povinnost škola zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.


Kdo se nemusí testovat:

 • ten, kdo má test z odběrového místa, nesmí být starší než 48 hodin (PCR + antigen)

 • pokud žák prodělal COVID-19 - do 90 dnů od prodělání se nemusí testovat

 • certifikát o očkování - 14 dní od druhé dávky

 • testování se netýká vzdělávaných žáků, kteří navštěvují školu za účelem individuální konzultace


V době prezenční výuky není nárok na OČR.

Nová mimořádná opatření

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením vlády s účinností od 1. března 2021, upozorňujeme na povinnost ve škole nosit respirátor, či zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) splňující technické požadavky a podmínky (respirátor FFP2/KN 95, rouška dle ČSN EN 14683+AC). Nošení jiných alternativních roušek (látkové, šátky, nákrčníky atd.) již není dle tohoto nařízení umožněno.

Informace MŠ

V naší mateřské škole byl ohlášen případ COVID pozitivního dítěte. Po jednání s krajskou hygienickou stanicí se dětem karanténa nenařizuje. Veškerá opatření má ve své gesci v současné době krajská hygienická stanice. O případných změnách vás budeme informovat.

Dle nařízení vlády nastupují do školy od 4. ledna pouze žáci 1. a 2. ročníků a žáci tříd zřizovaných podle § 16 Školského zákona a přípravné třídy.

Další informace naleznete v aktualitách.

! POZOR !

ZMĚNA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY!

NOVÝ ÚČET PLATNÝ OD 11. LEDNA: 123-3255790247/0100 (Komerční banka)

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEMĚNÍ!!!

V případě, že jste již zaplatili platbu za leden, nic se neděje. Pokud zašlete platbu na starý účet po 1. únoru, bude vám zaslána zpět.

Nebudete tak mít zaplacené obědy. Změnou účtu se zůstatek finančních prostředků strávníka nemění .

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Střednědobý_výhled_2022-2023.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2021.pdf

Od 24. 12. do 3. 1. 2021 je přerušen provoz mateřské školy.

Z DŮVODU PORUCHY NEFUNGUJÍ NA BUDOVĚ"A" (MASARYKOVA ULICE) A NA BUDOVĚ "B" (ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ) PEVNÍ LINKY. NA ZPROVOZNĚNÍ SE PRACUJE. CHYBA JE NA STRANĚ OPERÁTORA.

Distanční výuka pro třídy zřizované podle §16

Dle nařízení Ministerstva školství přechází žáci chodící do třídy dle §16 na DISTANČNÍ VÝUKU = nechodí do školy. O organizaci distanční výuky budou informováni zákonní zástupci přímo třídní učitelkou.

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Aktuální informace pro rodiče.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 a 2023


priloha_848875214_2_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_Střednědobý_výhled_2022-2023 (1).xlsx
priloha_848875214_1_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_rozpočtu_2021 (1).xlsx

Upozornění pro rodiče, kteří mají přiznanou dávku hmotné nouze

Vážení rodiče, pokud pobíráte dávku hmotné nouze, můžete do 30. září informovat úřad práce a požádat o zařazení do projektu "Obědy zdarma".

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE