2.STUPEŇ

Vážení zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníku základní školy a tříd zřízených podle §16.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem prostřednictvím platformy Google Classroom (pro žáky již známým způsobem) nebo vyzvedávání si učiva a úkolů ve škole. Dle potřeby žáka jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), a to pouze po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme 2-3 roušky denně z důvodu výměny).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Vstup osob mimo žáky a zaměstnance školy je možný pouze v nezbytně nutných případech.

V případě dotazů máte možnost obrátit se na vedení školy:

zástupce pro 2. stupeň Mgr. Tomáš Oravec - tomas.oravec@mzskrupka.cz

Školní jídelna je v provozu pro žáky docházející do školy ve standardním režimu za dodržení hygienických nařízení.

Žáci (popřípadě jejich zákonní zástupci), kteří mají distanční výuku, si mohou docházet pro obědy v době od 11.30 do 12.30 do vlastních přenosných nádob.

Veškeré objednávání a stornování obědů je možné dělat online přes stránky školy. V případě nutnosti kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Petru Kleinovou a to ve všední dny do 14.30 na telefonním čísle: 774 890 432.


Žáci, kteří nemají přístup do systému Google Classroom, si mohou docházet do školy pro papírovou formu úkolů na jednotlivé budovy v čase od 12.30 - 13.30.

Přesný rozvrh naleznete vždy v Bakalářích.

Online výuka bude v Bakalářích vždy označena zeleně. Písmenem "D" (dálkový výuka) - v tuto hodinu se žáci přihlašuji online na hodinu.

Zadávání úkolů bude v Bakalářích vždy označeno fialově. Písmenem "S" (samostudium). - zadání úkolu žáci naleznou v Google Classroom.


Provoz školy od 30. 11. 2020 – CELÝ 2. STUPEŇ

ŽÁCI 2. STUPNĚ SE OD PONDĚLÍ 30. 11. VRACÍ DO ŠKOLY, a to následovně:

Lichý týden (od 30. listopadu): 6.A, 6.B, 7.A

Sudý týden (od 7. prosince): 7.B, 8.A, 8.B

Každý týden (od 30. listopadu): 9.A

Toto opatření je závislé na protiepidemiologickém systému (PES).

Návrat do školy je možný dle pravidel, které vydalo MŠMT a MZ:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.


Organizace příchodů

Do školy budou žáci vpouštěni od 7:45 do 7:55; před školou budou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku.


Organizace odchodů

Vzhledem k dodržování hygienických nařízení se může lišit v řádech minut konec výuky. Toto opatření je závislé na fungování školní jídelny.

Rozvrh

POZOR - DOŠLO K NĚKOLIKA ZMĚNÁM.

Třídy se budou učit standardně dle rozvrhu, který je uveden v Bakalářích. Hodiny TV a HV může učitel nahradit jiným předmětem (např. ČJ a M).

Žáci mají v rozvrhu na stránkách školy uvedený standardní rozvrh (když chodí do školy), ONLINE VÝUKU a SAMOSTUDIUM.


ONLINE VÝUKA JE V ROZVRHU OZNAČENA ZELENÝM PÍSMENEM D. V TÉTO HODINĚ SE ŽÁCI PŘIHLAŠUJÍ ONLINE DO HODINY S UČITELEM. HODINA JE POVINNÁ. EVIDUJE SE DOCHÁZKA.

SAMOSTUDIUM JE V ROZVRHU OZNAČENO FIALOVÝM PÍSMENEM S. NA TUTO HODINU NALEZNOU ŽÁCI ZADANÉ ÚKOLY V GOOGLE CLASSROOM. (NĚKTERÉ ÚKOLY SE ZADÁVÁJÍ PRAVIDELNĚ, NĚKTERÉ DLOUHODOBĚ). TYTO ÚKOLY ŽÁCI PLNÍ V UČEBNĚ GOOGLE CLASSROOM DLE ZADANÝCH TERMÍNŮ UČITELE (ZPRAVIDLA DANÝ DEN DO 20:00).

ŽÁCI, KTEŘÍ SI DOCHÁZÍ V RÁMCI DISTANČNÍ VÝUKY PRO PAPÍROVOU FORMU ÚKOLŮ, BUDOU CHODIT VE STEJNÝ ČAS, JAKO DOPOSUD. MUSÍ ALE CHODIT PRAVÝM BOČNÍM VCHODEM. VCHOD OD HŘIŠTĚ.

Od pondělí 16. 11. dochází k zahájení distanční výuky i v ostatních předmětech (HV, TV, RV atd.)

Vážení zákonní zástupci.

Situace ohledně druhého stupně je stále nejasná. Proto od pondělí 16. 11. zahájíme distanční výuku také u výchov a dalších předmětů.

Samotná výuka nemusí být pravidelná (o všem budou žáci informováni v Google classroom), ale bude probíhat dle následujících pravidel:

1. Každý žák obdrží pozvánku do kurzu daného předmětu.

2. Všechny práce, zadání atd. budou probíhat v Google classroom.

3. První hodina bude online, kde žáky seznámíme, jak jim bude práce zadávána, v jaké formě apod. Informaci, kdy se bude konat první online hodina, obdrží žáci alespoň 24 hodin před zahájením online výuky.

4. Všechny důležité informace budou psány do streamu v Google classroom.

5. Druh výuky je v kompetenci vyučujícího (online vs. zadané úkoly).

6. Do vánočních prázdnin žáci splní 3 práce. V případě, že druhý stupeň nastoupí do školy dříve, musí žáci zadané úkoly splnit. Práce mohou být zadány najednou, popřípadě postupně, vše je plně v kompetenci vyučujícího.

7. Žáci, kteří docházejí pro úkoly do školy, splní 3 práce do vánočních prázdnin. V případě, že druhý stupeň nastoupí do školy dříve, musí žáci zadané úkoly splnit. Práce mohou být zadány najednou, popřípadě postupně, vše je plně v kompetenci vyučujícího.

Mgr. Tomáš Oravec, zástupce ředitele

Od středy 18. listopadu se vrací k prezenční výuce žáci tříd zřizovaných podle §16

Návrat do školy je možný dle pravidel, které vydalo MŠMT a MZ:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Rozvrh

Třídy se budou učit dle rozvrhu bez odpoledního vyučování. Rozvrh je uveden v Bakalářích. Hodiny TV a HV může učitel nahradit jiným předmětem (např. ČJ a M).

ROZVRH HODIN PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Videonávody pro druhý stupeň naleznete ZDE

Návod na instalaci Google Claasroom do zařízení s Androidem naleznete ZDE

Informace pro 2. stupeň - Organizace výuky od 02. listopadu 2020

Distanční výuka je povinná. Žáci mají dvě možnosti:

1. Pracovat přes Google classroom (lze spustit na počítači, popřípadě stáhnout aplikaci pro tablet nebo mobilní telefon)

Návod pro žáky během distanční výuky:

Všichni žáci mají přihlašovací údaje ke školním emailům, které obdrželi od svých třídních učitelů, popřípadě učitele informatiky (jmeno.prijmeni@mzskrupka.cz). V případě, že jste neobdrželi přihlašovací údaje, kontaktujte třídního učitele.

Přihlásit se žáci musí na stránce www.google.com. Popřípadě v aplikaci Google učebna. (vše viz. návod níže).

Na školním emailu naleznou žáci pozvánku do třídy (kurzu). Zadané úkoly vyplní dle následujících pravidel:

 • úkoly se zadávají denně dle rozvrhu bez výchov

 • žáci 2. stupně odevzdají elektronický úkol v classroomu (kurzu) nejpozději do 20.00 v daný den

 • úkoly se budou objevovat ve třídě (kurzu) v 8.00 každý den dle rozvrhu. Rozvrh jednotlivých tříd naleznete pod tímto článkem.

 • v rozvrhu se také objevují zeleně označené hodiny, tyto hodiny značí ONLINE VÝUKU

   • v kurzu stačí před začátkem hodiny kliknout na odkaz, který se nachází v hlavním streamu kurzu (viz. obrázek)

   • VIDEONÁVOD NA ONLINE VÝUKU NALEZNETE NAD TÍMTO ČLÁNKEM

HODNOCENÍ V GOOGLE UČEBNĚ:

0 BODŮ = ŽÁK DANÝ ÚKOL NESPLNIL

100 BODŮ = ŽÁK DANÝ ÚKOL SPLNIL

BODY 1, 2, 3, 4, 5 ZNAMENAJÍ ZNÁMKY (1 = VÝBORNĚ; 5 = NEDOSTATEČNĚ)

JINÉ BODOVÉ HODNOCENÍ PEDAGOG VŽDY OKOMENTUJE V KOMENTÁŘÍCH PŘÍSLOUŠNOU ZNÁMKOU.

HODNOCENÍ V BAKALÁŘÍCH

čísla 1 - 5 jsou klasické známky

A = nemoc, absence

S = splnil

N = nesplnil

X = nehodnocen


V případě ztráty přihlašovacích údajů, popřípadě jiné technické poruchy, je žák povinen si přijít pro vytištěné materiály do školy a odevzdat je nejpozději následující den (viz. bod 2).

2. V případě, že žák nemá k dispozici internet, (počítač, tablet, mobil) musí si pro materiály přijít do školy:

 • materiály připraví pedagogové, předají asistenti pedagoga

 • žáci 2. stupně si materiály vyzvednou mezi 12.30 – 13.30 na budově A

 • žáci vypracované materiály odevzdají následující den ve stejný čas a vyzvednou si nové

 • 2. stupeň – pedagog hodnotí práce známkou, v případě neodevzdání píše pedagog do Bakalářů nehodnocen - to se projeví v klasickém hodnocení

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ NA EMAILU: tomas.oravec@mzskrupka.cz