Otevření MŠ

Informace o otevření MŠ od 18. května 2020

Nutné podmínky pro umožnění vstupu dítěte do MŠ

· Dítě musí být bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění, v opačném případě nesmí být dítě do MŠ vpuštěno. (V případě alergie je nutné doložit písemné potvrzení lékaře.)

· Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

· Čestné prohlášení naleznete ZDE nebo v MŠ

· Dodržování daných provozních podmínek

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 Školní stravování – v běžné podobě. (Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.)

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.4. Porucha imunitního systému, např.a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Případné dotazy směřujte na email: miloslava.cervenkova@mzskrupka.cz


SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!