ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - PŘIJATÍ ŽÁCI 


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - nutno vyplnit před termínem zápisu - 9.4.2024 a odeslat!!!

Elektronická přihláška: ZDE 

Z Á P I S  D O  1. T Ř Í D

Zveme rodiče a předškoláky k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024. 


Zde bude probíhat zápis do všech prvních tříd naší školy, tzn. na budovu B (Bohosudov, B. Němcové) a budovu C (Unčín, Fučíkova ul.) 

Přihláška k zápisu bude elektronická, viz. stránky školy, případně je možno přihlášku vyplnit na místě v den zápisu (příjem žádostí od 11.03. 2024). 

Pro hladký průběh zápisu doporučujeme vyplnit elektronickou přihlášku. Sledujte prosím bližší informace na webových stránkách školy: https://www.mzskrupka.cz/ 


CO VÁS ČEKÁ:


S sebou si vezměte: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), žádost o zápis dítěte do 1. ročníku podepsanou rodiči, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Druhý termín zápisu proběhne 23. dubna 2024 od 13.00 - 17.00. Bližší informace na webových stránkách školy: https://www.mzskrupka.cz/


Nabízíme: 

Vstřícné a otevřené vedení školy, kreativní učitelský sbor, moderně vybavené třídy s interaktivními tabulemi, počítačová učebna, využití notebooků/tabletů ve vyučování, výuku cizích jazyků od 2. třídy, speciální pedagogy, nabídku zájmových činností, kulturní a sportovní akce, tělocvičnu a moderní sportovní hřiště, školní jídelnu, družinu, dětské hřiště a mnoho dalšího.

Informace k organizaci a průběhu zápisu v Masarykově základní škole a Mateřské škole Krupka, Masarykova 461


Termín zápisu

09. 04. 2024 v době od 13:00 do 17:00

23. 04. 2024 v době od 13:00 do 17:00 (druhé kolo)


Místo zápisu

Zápis pro všechny budoucí první třídy se koná ve školní budově B – ul. B. Němcové 140, Krupka


Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: vytištěnou, doplněnou a podepsanou přihlášku (žádost o zápis dítěte), rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.


Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.


Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa.

Je nutné předložit všechny výše uvedené dokumenty. Až pak lze rozhodnout ředitelem školy o odkladu povinné školní docházky!!!


Jak plnit povinnou předškolní docházku po odkladu

Po odkladu školní docházky může dítě posledním rokem plnit předškolní docházku ve školce, anebo v naší škole v přípravné třídě. Pokud tomu nebrání závažné důvody, doporučovali bychom zařazení dítěte do přípravné třídy. Dítě je vzděláváno dle metodiky pro předškolní vzdělávání, avšak zároveň si osvojuje pravidla ve škole. Následně se lépe adaptuje na nástup do 1. třídy. O případné zařazení dítěte do přípravné třídy je nutno požádat prostřednictvím formuláře při zápisu. 


Počet přijímaných žáků

Ve školním roce 2024/2025 budou žáci přijímáni podle kapacity školy, maximálně však 90 žáků.

Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

- s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce).

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- sourozenec ve škole v době zápisu

- volná kapacita školy


Zápis - formální část 

Je pro zákonného zástupce povinná. V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím podepsané přihlášky o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka), označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu), jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. V případě žádosti o odklad, přípravnou třídu je potřeba tyto žádosti vytisknout, vyplnit a podepsat. 

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu, údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte, údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Zápis - motivační část 

Motivační pohovor s dítětem v době trvání maximálně 15 minut se uskuteční pouze se souhlasem zákonného zástupce. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny v něm uvedené dovednosti dítěte. Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy dostupný na stránkách školy www.mzskrupka.cz.


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.pdf